Embilink-Aqua

Home / Produkt / Embilink-Aqua

Embilink-Aqua

Embilink-Aqua er ei løysing for innsamling av nøkkeldata innan fiskehelse.

Oksygennivå – saltnivå – havstraum – bølgjer
Fisk og folk treng oksygen.  
For oppdrettarar er det viktig å vite at fisken har det godt, og då er oksygennivået noko av det mest kritiske.

Informasjonen kan ein også samanstille med andre relevante miljøpåverknadar: kva med saltnivået i sjøen, korleis påverkar havstraumane fisken sin vekst, og er bølgjehøgda tilfredsstillande for å legge fartøy inntil merdane?

 

God vannkvalitet gir god fiskehelse !